Med prosent mener vi "del av hundre". Vi bruker tegnet %.

Eksempel 1:

58% er det samme som $\frac{58}{100}$ eller 0,58.


Som man ser er det en sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall. Desimaltallet, i dette tilfellet 0,58, kalles ofte prosentfaktoren. Skal man gå fra prosent til brøk tar vi prosenten og deler på 100. Utfører vi divisjonen finner vi prosentfaktoren.


Test deg selv

Innhold

Del av tallet

For å finne delen av tallet må man kjenne hele tallet, altså det man skal finne prosenten av, og prosenten:


$$\text{Del av tallet} = \frac{\text {Heletallet} \cdot \text {Prosent}}{100} $$


Eksempel 2:

En TV er på tilbud. Full pris er 3600 kr. Hva er avslaget i kroner når man får 20% avslag på full pris?


$$\text {Del av tallet}= \frac{3600kr \cdot 20}{100} = 720 kr$$

Test deg selv

Prosenten

For å finne prosenten, må man kjenne hele tallet og delen av tallet:

$$Prosent= \frac{\text {Del av tallet} \cdot 100}{\text {Hele tallet}} $$


Eksempel 3:

Av en befolkning på 500.000 er det 6000 som lider av schizofreni. Hvor mange prosent lider av sykdommen?

$$\text {Prosent} = \frac {6000 \cdot 100}{500.000}= 1,2 \percent$$Test deg selv

Hele tallet

For å finne Hele tallet, må man kjenne prosenten og "delen av tallet":

$$ \text {Hele tallet} = \frac{\text {Del av tallet} \cdot 100}{\text {Prosent}} $$


Eksempel 4:
På en arbeidsplass var det 8 personer som var syke. Det var 20% av alle ansatte. Hvor mange ansatte var det på arbeidsplassen?


$$ \text {Hele tallet} = \frac{8 \cdot 100}{20}= 40 $$

Altså var det 40 personer som var ansatt på dette stedet.


Test deg selv

Endringer i prosent

Det spørres ofte etter endringer i prosent. Husk på at endringen av verdi kan betraktes som del av tallet.

Endring av verdi er det som er nå, minus det som var før.

Endring i prosent er verdiendring delt på den verdi som var før, multiplisert med 100.


Eksempel 5:

Prisen på en bolig steg fra kr. 1.600.000 til kr. 1.900.000 på et år. Hva var prisstigningen i prosent?

Endringen: 1.900.000kr. - 1.600.000 = 300.000 kr.

Her er hele tallet 1.600.000 da dette var verdien på boligen før endringen. Vi får:

$$\frac {300.000 \cdot 100}{1.600.000} =18,75\percent $$


Eksempel 6:

Antall arbeidsledige går ned fra 80600 til 69000, fra en måned til den neste. Hvor stor var nedgangen i prosent?

Vi får:

80600 personer - 69000 personer = 11600 personer

$$\frac {11600 \cdot 100}{80600} =14,4 \percent $$

Test deg selv