Diskusjon av denne oppgaven på matteprat

Del 1 Løsningsforslag laget av mattepratbruker jøgge

Del 2 Løsningsforslag laget av mattepratbruker jøgge

Løsningsforslag fra mattepratbruker Oyan


Innhold

DEL EN

Oppgave 1)

Temperaturene i stigende rekkefølge

-6, -4, 0, 2, 2, 6.

Variasjonsbredde: 6 - ( - 6 ) = 12

Variasjonsbredden er 12 grader.

Median: $\frac {0+2}{2} = 1$

Median er 1 grad.

Gjennomsnitt: $\frac{-6 +(-4)+0+2+2+6}{6} = \frac 06 =0$

Gjennomsnittstemperaturen denne perioden er null grader celsius.

Oppgave 2)

Forutsetter at en måned er 30 dager.

$7\:500\: 000\: 000 \cdot 2 \cdot 30 = \\ 7,5 \cdot 10^9 \cdot 6,0 \cdot 10 = \\7,5 \cdot 6,0 \cdot 10^{10} = \\ 45 \cdot 10^{10} = 4,5 \cdot 10^{11}$

Oppgave 3)

Pris bukse i butikk A: 150 kr, og i butikk B: 120 kr.

a)

$\frac{150-120}{120} = \frac 14 = 25$%

Buksene er 25% dyrere i butikk A, i forhold til i butikk B.

b)

$\frac{150-120}{150} = \frac 15 = 20$%

Buksene er 20% billigere i butikk B, i forhold til i butikk A.

Oppgave 4)

Pris på jakke uten MVA:

$x \cdot 1,25 = 750 \\ x= \frac{750}{1,25} = 600$


Jakken koster 600 kroner uten MVA, altså er merverdiavgiften 150 kroner.

Oppgave 5)

a)

For å finn histogramhøyden tar man frekvens delt på klassebredde, for hver enkelt klasse.


2p-v16-1-5a1.png

2p-v16-1-5a2.png

b)

Gjennomsnitt i klassedelt materiale: vi antar at elementene i klassen (personer) fordeler seg jevnt utover i klassen. Kan da bruke klassemiddpunkt (alder) og multiplisere med frekvens.

Klasse klassemidtpunkt - m frekvens - f m * f
[0,10> 5 40 200
[10, 20> 15 20 300
[20, 30> 25 60 1500
[30, 50> 40 20 800
[50, 60> 55 20 1100
[60, 80> 70 40 2800

For å finne gjennomsnittet tar man summen av alle produktene m*f og deler på antall personer, som er 200.

$\frac{\sum(m \cdot f)}{200} = \frac{200 + 300 +1500 + 800 + 1100 + 2800}{200} = \frac{6700}{200}= 33,5$


Gjennomsnittsalderen på beboerne i blokka er ca 33,5 år.

c)

Medianalderen er gjennomsnittet av person nr. 100 og 101, når det er rangert i stigende rekkefølge. Disse personene befinner seg i klassen 20 - 30 år. I denne klassen er det 6 personer på hvert årstrinn hvilket betyr at medianalderen er ca. 27 år. Aurora er ca. fem år eldre enn medianalderen, men kan jo trøste seg med at hun er yngre enn gjennomsnittet.

Oppgave 6)

a)

2p-v16-1-6abc.png


Vi plotter punktene i et koordinatsystem og trekker en rett linje. Denne linjen skjærer y aksen i 120, og stiger med 25 for hver enhet mot høyre på x-aksen.

y-aksen er timelønn og x-aksen er antall enheter.

b)

Den rette linjen i a har uttrykket y = 25x + 120.

Det betyr at fastlønna er 120 kroner og at hun i tillegg tjener 25 kroner for hvert produkt hun selger.

c)

Fra grafen i a ser man at hun må selge 10 produkter.

Matematisk kan vi løse det slik:

$370 = 25x + 120 \\ 370 - 120 = 25x \\ 250 = 25x \\ 10 = x $

Oppgave 7)

a)

Dersom noe øker eksponentielt betyr det at det vokser med en fast prosent hver tidsperiode. Det kan sees ved at det vokser mer og mer for større x.

b)

b er eneste kurve som oppfyller kravet i a. c vokser lineært, altså med en fast størrelse hver tidsperiode. a vokser mindre etter en stund, noe som kan minne om logistisk vekst (ikke pensum i 2P).

Oppgave 8)

Skriver alle tallene på standardform:

$ 0,046\cdot 10^{11}= 4,6 \cdot 10^{9} \\ \frac{46}{1\ 000\ 000}= 0,000046 = 4,6 \cdot 10^{-5} \\ 46\cdot 10^{-7} =4,6 \cdot 10^{-6} \\ 4\ 600\ 000 = 4,6 \cdot 10^6 \\ 4,6 \cdot 10^8 \\ 0,46\cdot 10^{-6 } = 4,6 \cdot 10^{-7} $


Faktoren 4,6 går igjen i alle tallene og vi kan sortere etter størrelse ved å se på eksponenten i tierpotensen:

I stigende rekkefølge: $10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^6, 10^8, 10^9.$

Oppgave 9)

Vi ser at kumulativ frekvens er 20 - altså 20 elever totalt.

Kumulativ frekvens for 6-11 er 15, det betyr at frekvensen må være 10. Relativ frekvens er frekvensen delt på 20. "Nøster" vi opp slik får man følgende tabell:

Antall land Frekvens Relativ frekvens Kumulativ frekvens
[1,6> 5 0,25 5
[6, 11> 10 0,5 15
[11, 16> 2 0,1 17
[16, 21> 2 0,1 19
[21, 26> 1 0,05 20

DEL TO

Oppgave 1

2p-v16-2-1.png

Oppgave 2

a)

Bruker dataanalyseverktøyet i Geogebra og får:

2p-v16-2-2a.png

gjennomsnittet er 28,7 minutter og standardavviket er 3,6.

b)

Grete har et jevnere tempo på turene sine. Et lavt standardavvik forteller at det er liten sprik i måleverdiene.

Oppgave 3

a)

2p-v16-2-3a.png

b)

Den stod 52,2 grader over horisonten 13,69 timer etter midnatt, altså kl. 13:41. Se figur i a. (Har regnet om fra desimal tid).

c)

Solen stod 20 grader over horisonten 7,63 og 19,67 timer etter midnatt, altså kl. 07:38 og klokken 19:40.

d)

Solen stiger i gjennomsnitt med ca. 6,5 grader per time i perioden 05:00 til 12:00.

Dette kan også løses ved å bruke «linje» og ikke «linjestykke mellom to punkt» og lese av stigningstallet fra funksjonsuttrykket.

Oppgave 4

a)

Figur Ant. hvite rektangler ant. blå rektangler Ant. rektangler totalt
1 1 8 9
2 4 12 16
3 9 16 25
4 16 20 36
n $n^2$ $4n + 4$ $n^2+4n+4$

Hvite: her ser vi med en gang fra tabellen og figurene at det er kvadrattall, $n^2$.

Blå: her kan vi regne ut på to måter:

Kun de blå: $4(n+1) = 4n + 4$

Totalt antall rektangler minus hvite rektangler:

$(n+2)^2 - n^2 = n^2 + 4n + 4 - n^2 = 4n + 4$

Alle (som nevnt): $(n+2)^2 = n^2+4n + 4$

b)

Legg merke til at $81 = 9^2$. Fra formelen for totalt antall rektangler ser vi at $9 = (n+2)$ som vil si at $n=7$. Vi trenger derfor $n^2 = 7^2 = 49$ hvite rektangler.

c)

2p-v16-2-4c.png


Skriver inn formelen for totalt antall rektangler som funksjon i Geogebra og finner at det er snakk om figur nr. 34 (ved å skrive y=1296 og finne skjæring med grafen). Antall blå rektangler blir da $4 \cdot 34 + 4= 140$

Oppgave 5

a)

2p-v16-2-5a1.png

2p-v16-2-5a2.png

b)

Bedriften har redusert utslippene med $20 \: 000 - 8\: 687,77 = 11\: 312,23$ tonn

$\frac{11\: 312,23 \cdot 100}{20\: 000}$ = 56,7%

Reduksjonen var på 56,7% over 10 år.

c)

Løser likningen i CAS:

2p-v16-2-5c.png


En vekstfaktor på 0,87 tilsvarer en reduksjon på 13% per år.

Oppgave 6

a)

Lengde av hver side

i kvadratene som klippes bort

Lengde av eske Bredde av eske Høyde av eske Volum av eske
4 cm $20cm - 2\cdot 4cm = 12 cm$ $14cm - 2 \cdot 4 cm = 6 cm$ 4cm $288cm^3$
3 cm $20cm - 2\cdot 3cm = 14 cm$ $14cm - 2 \cdot 4 cm = 8 cm$ 3cm $336cm^3$
2,5 cm $20cm - 2\cdot 2,5cm = 15 cm$ $14cm - 2 \cdot 2,5 cm = 9 cm$ 2,5 cm $337,5cm^3$
x cm $20cm - 2\cdot x $ $14cm - 2 \cdot x$ x $4x^3-68x^2+280x$

b)

2p-v16-2-6b.png


Esken får sitt største volum når sidekantene i kvadratene som klippes bort er 2,7 cm. Volumet er da 339 $cm^3$.

Oppgave 7

a)

Siden trykket avtar med en fast prosent per km er dette eksponentiell vekst (om enn negativ) med vekstfaktor 1 - 0,12 = 0,88. Dersom vi i tillegg til sitat 1 inkluderer informasjonen om lufttrykket ved havets overflate kan vi sette opp modellen:

$f(x) = 1000 \cdot 0,88^x$

Der x er kilometer over havets overflate.

2p-v16-2-7a.png

b)

Lufttrykket halveres for hver 5,5 km opp fra havoverflaten

2p-v16-2-7b.png


Vi observerer at den eksponentielle tilpasningen gir en modell praktisk talt lik den i a.

c)

Dette er en lineær modell som trolig virker bra til en hvis høyde over havet. Store høyder gir trolig store feil.


For å finne hvor mye trykket avtar per 1000 meter tar vi 1000:8 = 125 (hPa)

h(x)= -125x + 1000

2p-v16-2-7c.png

Som vi antok er denne modellen kun gyldig i et lite begrenset område rett over havflaten.

d)

2p-v16-2-7d.png


Modell h er ubrukelig fordi høyden over havet er stor, den gir et negativt trykk??

Modell f og g er i praksis like og gir et rimelig svar, 317 hPa. Dersom sitat 4 skal tolkes som en absolutt sannhet underestimerer begge modellene marginalt. Man burde da fått 333,33 hPa.