Absoluttverdien av et reelt tall defineres slik:

|x|= {x dersom x ≥ 0, -x dersom x < 0}

Eksempelvis er absoluttverdien av 5 = 5. Absoluttverdien av -5 = 5. Vi kan skrive det slik: |5| = |-5| = 5

Absoluttverdien til et tall er avstanden fra tallet til null, på tallinjen.