Cos er en forkortelse for cosinus, trigonometrisk funksjon.

Sin-cos-tan.gif

For spisse vinkler kan cosinus defineres som forholdet mellom hosliggende katet og hypotenus i en rettvinklet trekant. $Cos B = \frac ac$ .