Femkant eller pentagon er et geometrisk objekt med fem sidekanter. Et spesialtilfelle er den regulære femkant som er en figur der alle sider er like lange og alle vinkler like store. For konstruksjon av regulær femkant, se høydeling ved konstruksjon. For alle regulære n-kanter gjelder at vinkelen mellom sidekantene er $180^{\circ} - \frac{360^{\circ}}{n}$ . Vinkelen mellom sidekantene i en regulær femkant blir da 108°.

Femkant.gif