Med formel utrykke menes sammenhenger mellor størrrelser symbolisert med bokstaver.

Newton fant ut at det er en sammenheng mellom kraft, masse og akslerassjon:

F= ma

Formelen sier at kraften F er lik masse gange aklerasjon. Dersom man ønsker å finne akslerasjonen må man få a alene på den ene siden av likhetstegnet.

$a= \frac Fm$

Reglene for behandling av slike formler er de samme som for likninger.

$E_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$

Formelen over gir sammenhengen mellom total mekanisk energi, kinetisk energi og potensiell energi. I formelen står v for fart.

Finn et utrykk for v:

$E_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh\\ 2(E_t- mgh) = mv^2\\ v^2 = \frac{2(E_t- mgh)}{m}\\ v = \pm \sqrt{ \frac{2E_t}{m}-2gh}$