Lineære funksjoner er funksjoner som følger ligningen f(x) = ax + b

Disse funksjonene er rette linjer der a er stigningstallet og b er punktet grafen krysser y aksen.