Linjer som skjæringen mellom to plan

Vi kan beskrive en linje i rommet som skjæringen mellom to ikkeparallelle plan. En linje vil derfor være mengden av punkter x,y,z som tilfredsstiller systemet


$a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2$


Her ser vi at vi kan eliminere én av variablene slik at vi får én ligning med to ukjente. F.eks. kan vi eliminere z slik at vi får en ligning på formen g(x,y)=0. Finner vi punkter x og y som tilfredsstiller denne, kan vi substituere x og y inn i en av de to opprinnelige ligningene for å finne den korresponderende z-verdien.

Parameterfremstilling av linjer i rommet

En annen måte å beskrive linjer i rommet på er via parameterfremstillinger. Da trenger vi å vite retningen på linja samt et punkt på linja. En parameterfremstilling vil da generelt være på formen


$\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))= \vec{r_1}t+\vec{r_0}$

,


der $\vec{r_1}$ er en (konstant) vektor som er parallell med linja, og $\vec{r_0}$ er et punkt på linja. Dette kan begrunnes geometrisk: Vi tenker oss at vi starter i origo og beveger oss til punktet $\vec{r_0}$ . Deretter legger vi til en vektor $\vec{r_1}t$ som vi vet ligger parallelt. Ved å variere verdien av $t$ varierer vi lengden av den parallelle vektoren, slik at vi hele tiden forflytter oss langs (på) linja.