Siden tar for seg de viktigste momentene ved medikamentregning. Til slutt er en samling oppgaver som kan være relevant trening i forhold til eksamen.


Innhold

1. Benevninger

Benevningene vil indikere om du har regnet riktig. Det er derfor viktig at de alltid er med i regnestykkene.

Man regner ofte med små mengder, derfor er det også viktig å kjenne prefiksene som brukes. De viktigste er milli- og mikro-

1 gram = 1000 mg (milligram) $\quad$ ( multipliserer med $1000 \frac{mg}{g}$)

1 mg = 0,001g $\quad$ (dividerer med $1000 \frac{mg}{g}$)

Vi ganger eller deler med 1000 avhengig av hvilken vei vi går:


Eksempel 1.1.

0, 47 g =  ? mg

Fra gram til milligram ganger man med 1000, altså kommer komma tre plasser til høyre:

$0,47 g = 0,47g \cdot 1000 \frac{mg}{g} = 470 mg.$


Eksempel 1.2.

Dersom man har 91 mg og ønsker mengden i gram deler man på 1000:

$91 mg = \frac{91 mg}{1000 \frac{mg}{g}} = 0,091 g$

Komma kommer nå tre plasser til venstre.


1gram = 1 000 000 μg (mikrogram = milliontedels gram)

1μg = 0,000001g


Dersom man går fra gram til mikrogram multipliserer man med $1000000 \frac{μg}{g}$, og fra mikrogram til gram dividerer man på $1000000 \frac{μg}{g}$


mikro-, milii-, centi-, desi,- er eksempler på prefiks og kan brukes på alle benevninger, ikke bare gram.

Her er en fullstendig oversikt over prefiks.


For stoffer som det er vanskelig å måle masse eller volum til, på grunn av renhetsgrad, buker man IE (internasjonale enheter) eller IU (international units), fastsatt av WHO.

BRØKER I BENEVNINGEN

Som nevnt vil benevningen fortelle deg om du er på riktig spor i regningen.

Eksempel 1.3

a)

Dersom man multipliserer styrke med volum kan de se slik ut:

$\frac{mg}{ml} \cdot ml = \frac{mg \cdot ml}{ml}= \frac{mg \cdot \not{ml} \cdot 1}{ \not{ml} 1} = \frac{mg \cdot 1}{1} = mg$

Man får benevningen masse som brukes på dose.

b)

Dose dividert på styrke blir:

$ \frac{mg}{\frac{mg}{ml}} = \frac{mg \cdot ml}{ \frac{mg}{ml} \cdot ml} = \frac{mg \cdot ml}{\frac{mg \cdot \not{ml} 1}{\not{ml} 1}} = \frac{mg \cdot ml}{mg} = \frac{\not{mg} \cdot ml}{\not{mg}}= ml$

2. Tid

Det er 24 timer i et døgn. En time har 60 minutter og 1 minutt inneholder 60 sekunder. En time inneholder da $ 60\cdot 60 = 3600 $ sekunder.


Eksempel 2.1


Hvor mange timer er 157 minutter?

157 minutter kan gjøres om til timer ved å dele på 60 og beholde resten. Vi får da to hele timer (120 min) og 37 minutter.

157 min = 2h 37min


Eksempel 2.2

En pasient har fått intravenøst 0,5 ml/ min fra 09:43 til 13:19. Hvor mange mililiter har hen fått?

Løsning

Klokken er 09:43. Det er 17 min til kl. 10:00.

Det er så 3 hele timer til 13:00, så er det

19 minutter til 13:19.

Det blir 3h + 19min + 17 min = 3h 36min.


Tre timer tilsvarer 180 minutter, totalt blir det 180 + 36 = 216 minutter.

Antall mililiter blir da: $216 min \cdot 0,5\frac{ml}{min} = 108 ml$


3. Prosent

Prosent er del av hundre. Styrken på legemidler kan gies i prosent og er da gjerne forholdet mellom massen av virkestoff og volumet av løsningen dette befinner seg i. Massen til 100 ml vann er ca 100g vi får da:

1% $= \frac{1g}{100ml} = \frac{1000mg}{100ml} =10 \frac{mg}{ml}$


Masse-/volumprosent angir antall gram virkestoff per 100 ml oppløsning.


3. Dråper

Dersom ikke annet er oppgitt regner man at en fortynnet løsning ved $20^{\circ}C$ har

20 dråper per milliliter.

20 dr = 1 ml


Eksempel 3.1

Dersom en person får 30 dråper per minutt i 45 minutter, hvor mange milliliter har personen fått?

$30\frac{dråper}{min} \cdot 45 min = $1350dråper

Vi vet at det er 20 dr./ml og får:

1350dr/ 20dr/ml = 67,5 ml


Eksempel 3.2

En person skal ha 51 ml per time. Hvor mange dråper er det per minutt?

Finner først hvor mange dråper i timen. Hen skal ha 51ml * 20dr/ml = 1020 dråper per time. Det er 60 minutter i en time:

1020dr. /60 min = 17 dr/min4. Fortynning

Før fortynning har man en gitt mengde virkestoff (dose), en styrke og et volum. Når man fortynner, gjerne med saltvann (NaCl løsning) er dosen virkestoff det samme. På grunn av fortynningen har styrken blitt mindre og volumet større.

$$DOSE = STYRKE \cdot MENGDE (VOLUM)$$

$$D = S \cdot V$$


Konsentrat (før) Fortynnet løsning (etter)
Dose ( virkestoff i gram [g]) $$D_k$$ $$D_f$$
Styrke [$\frac{g}{ml}$] $$S_k$$ $$S_f$$
Volum [ml] $$V_k$$ $$V_f$$

Siden dosen av virkestoffet er det samme før og etter fortynning har man at: $D_k= D_f$ som gir:

$$V_f \cdot S_f = V_k \cdot S_k$$


Eksempel 4.1

3 ml Efedrin med styrke 50 mg/ml skal fortynnes med NaCl 9 mg/ml til en løsning med styrke 5 mg/ml. Hvor mye NaCl 9 mg/ml må du tilsette?

Løsning

Dosen blir $V_k \cdot S_k = 3ml \cdot 50 \frac{mg}{ml} = 150 mg$


Total fortynnet løsningsvolum:

$\frac{150mg}{5 \frac{mg}{ml}} = 30 ml$


Man hadde 3ml konsentrat og må derfor tilsette 27 ml. NaCl løsning.
5. Oppgaver med løsninger

Oppgave 1

Gjør om (ikke rund av svarene)

a) 0,032 liter = ml

Man multipliserer med 1000$\frac{ml}{liter} $ og får 32ml.

b) 170 µg (mikrogram) = mg

'Man deler på $1000\frac{µg}{mg}$ og får 0,170 mg

c) 1,2 mol = mmol

$1,2 mol = 1,2 \, mol \cdot 1000\, \frac{mmol}{mol} = 1200 \, mmol$

d) 3 timer 40 minutter = minutter

$3 \cdot 60 \, min + 40 \, min = 220 \, min$

e) 140 mg/ml = %

$140 \frac {mg}{ml} = \frac{140000 \, mg}{100\, ml} = \frac{14 \, g}{100 \, ml} = 14$%


Oppgave 2

Regn ut til angitt enhet:

a) 10 mikrogram = mg

$10 mikrogram = \frac{10 mikrogram}{1000 \frac{mikrogram}{mg}} = 0,01 mg$

b) 0,005 mg = mikrogram

$0,005 mg = 0,005 mg \cdot 1000 \frac{mikrogram}{mg} = 5 mikrogram$

c) 500 mg = g

$500 \, mg = \frac{500 \, mg}{1000 \frac{mg}{g}} = 0,5\, mg$

d) 50 dråper vann = ml

50 dråper = $\frac{50 dråper}{20 \frac{dråper}{ml}} = 2,5 \, ml$

e) 50 mg = g

50 mg = $\frac{50 \, mg}{1000 \frac{mg}{g}} = 0,05 \, g $

f) 1,5 g = mg

$1,5 \,g = 1,5 \, g \cdot 1000 \frac{g}{mg} = 1500 \, mg $

g) 100 mikrogram = mg

100 mikrogram = $\frac{100 \, mikrogram}{1000 \frac{mikrogram}{mg}} = 0,1 \, mg$

h) 5 mg = g

5 mg = $\frac{5 \, mg}{1000 \frac{mg}{g}} = 0,005 \, mg$

i) 5000 mg = g

$5000 \, mg = \frac{5000 \, mg}{1000 \frac{mg}{g}}= 5 \, g$

j) 12 % = mg/ml

12% $= \frac{12 \, g}{100 \, ml} = \frac{12000 \, mg}{100 \, ml} = 120 \frac{mg}{ml} $


Oppgave 3

En pasient står på vedlikeholdsdose med Prednisolon tabletter 30 mg daglig. Styrken på tablettene er 20 mg/tbl. Tablettene har delestrek.

Hvor mange tabletter får pasienten daglig?


$\frac{30mg}{20 \frac{mg}{tab.}} = 1,5 tab.$

Oppgave 4

Til en pasient blir det gitt Voltaren 150 mg per døgn. Døgndosen fordeles på 3 doser. Hvor mange mg Voltaren får pasienten per dose?

$\frac{150 mg}{3 doser} = 50\frac{mg}{dose}$


Oppgave 4

2 gram Keflin injeksjonssubstans løses i 50 ml glukose injeksjonsvæske 50 mg/ml. Hva blir styrken på denne løsningen i mg/ml?

2 g = 2000 mg, $\frac{2000mg}{50} = 40\frac{mg}{ml}$


Oppgave 5

Et barn skal ha Stesolid rektalvæske 0,4 mg per kg kroppsvekt. Barnet veier 15 kg. Styrken på Stesolid rektalvæske er 5 mg/2,5 ml. Hvor mange ml skal barnet ha?

Vi finner først antall mg barnet skal ha: $15kg \cdot 0,4 \frac{mg}{kg} = 6mg$

Barnet skal ha en dose på 6mg. Volumet barnet skal ha blir $\frac{6mg}{\frac{5mg}{2,5ml}} = 3ml$


Oppgave 6

Mycostatin finnes som mikstur med styrke 100 000 IE/ml.

En voksen person skal ha 5 ml x 3 daglig.

Hvor mange IE får han i løpet av 5 dager?

Finner først antall ml i løpet av 5 dager: $5 ml \cdot 3 \cdot 5 = 75 ml$. Antall IE i løpet av 5 dager: $75 ml \cdot 100 000 \frac{IE}{ml} = 7 500 000 IE$


Oppgave 7

En pasient skal ha 22 000 IE Heparin i løpet av 24 timer som kontinuerlig intravenøs infusjon. Infusjonen lages til ved å tilsette Heparin konsentrat med styrke 5 000 IE/ml til pose med infusjonsvæske slik at totalvolumet blir 1000 ml.

a) Hvor stor mengde Heparin konsentrat trengs for å lage infusjonsløsningen?

Mengde Heparin konsentrat: $D_k =V_k \cdot S_k \Rightarrow V_k= \frac{D_k}{S_k} = \frac{22000IE}{5000 \frac{IE}{ml}}= 4,4 ml$

b) Hva blir infusjonshastigheten angitt i ml/t? (Rund av svaret til helt tall).


Oppgave 8

22,5 ml injeksjonsvæske Flurablastin med styrke 50 mg/ml fortynnes med Natriumklorid 9 mg/ml til en infusjonsløsning med styrken 3,75 mg/ml,

Hvor mange ml Natriumklorid 9 mg/ml er brukt for å lage infusjonsoppløsningen Flurablastin?

Finner først dose i konsentrat $D_k = S_k \cdot V_k = 50 \frac{mg}{ml} \cdot 22,5 ml = 1125 mg$

Dosen i fortynnet løsning er den samme som i konsentratet: $D_f = D_k$. Vi kjenner styrken til fortynnet løsning, da er det bare å finne $V_f$, det TOTALE løsningsvolumet. $V_f= \frac{D_f}{S_f} = \frac{1125mg}{3,75 \frac{mg}{ml}}= 300ml$

Spørsmålet var ikke om volumet av den totale fortynningen, men om hvor mye NaCl løsning som måtte tilsettes når vi hadde 22,5 ml konsentrat. Vi får 300ml - 22,5 ml = 277,5 ml


Oppgave 9

Heparin finnes i styrken 5000 IE/ ml. En pasient skal ha 7500 IE.

Hvor mange ml skal pasienten ha ?

Pasienten skal ha $\frac{7500 IE}{5000 \frac{IE}{ml}} = 1,5 ml$

Oppgave 10

Morfin injeksjonsvæske finnes i styrken 10mg/ml. En pasient skal ha en dose på 6 mg intramuskulært.

Hvor mange ml skal pasienten ha ?

Pasienten skal ha $\frac{6mg}{10 \frac{mg}{ml}} = 0,6 ml$


Oppgave 11

Nuelin mikstur finnes i styrken 5 mg/ml. Et barn skal ha 15 mg/kg/døgn fordelt på tre like store doser. Barnet veier 15 kg.

a) Hvor mange mg Nuelin får barnet pr.døgn ?

Miligram per døgn: $15 kg \cdot 15 \frac{\frac{mg}{kg}}{døgn} = 225 \frac{mg}{døgn}$

b) Hvor mange ml mikstur skal barnet ha pr. dose ?

Finner først milligram per dose: $\frac{225 mg}{3 doser} = 75 \frac{mg}{dose}$. Styrken er 5 mg/ml, antall ml blir da: $\frac{75mg}{5 \frac{mg}{ml}} = 15 ml$


Oppgave 12

Kaliumklorid infusjonskonsentrat finnes i styrken 1 mmol/ml. En pasient skal ha 40 mmol som skal gis i 1000 ml infusjonsvæske i løpet av 10 timer.

a) Hvor mange ml med Kaliumklorid trekkes opp og tilsettes infusjonsposen ? Antall milliliter: $\frac{40mmol}{1 \frac{mmol}{ml}} = 40 ml$

b) Hvilken infusjonshastighet stilles inn i antall ml / time ?

Denne oppgaven er uklar. Dersom 40 ml virkestoff kommer i tilligg til 1000 ml infusjonsvæsker blir det $\frac{1040ml}{10h} = 104\frac{ml}{h}$, Dersom 40 ml virkestoff er inkludert i de 1000ml infusjonsvæsker blir svaret 100 ml/h


Oppgave 13


En pasient skal ha Garamycin med styrken 10 mg/ml. Han skal ha en dose på 40 mg hver 8.time.


a) Hvor mange mg får pasienten pr. døgn ?

Tre doser per døgn gir $40 mg \cdot 3= 120 mg$


b) Hvor mange ml skal pasienten ha pr. dose ?

Milliliter per dose blir: $\frac{40mg}{10 \frac{mg}{ml}}= 4ml$


Oppgave 14


En pasient skal ha 500 ml infusjonsvæske. Infusjonen skal gis iløpet av 2 timer. ( 1 ml = 20 dråper)


Hvor mange dråper pr. minutt blir det ?


Antall dråper er $500 ml \cdot 20 \frac{dråper}{ml} = 10000\, dråper$.

Antall minutter er 120. Dråper per minutt: $\frac{10000 dråper}{120min} \approx 83 \frac{dråper}{min}$


Oppgave 15

Fragmin finnes i styrken 25000 IE / ml. En pasient skal ha en engangssprøyte med denne styrken og mengden han skal ha er 0,3 ml.

Hvor mange IE inneholder engangssprøyten ?

Den inneholder $25000\, \frac{IE}{ml} \cdot 0,3 \, ml = 7500\, IE$


Oppgave 16

En pasient skal ha sondeernæring. Han skal ha 1000ml, og den skal gå inn med en hastighet på 125 ml/time.

Hvor mange timer blir det ?

Timer med sondenæring: $\frac{1000 \, ml}{125 \, \frac{ml}{h}} = 8$ timer.


Oppgave 17

Et hetteglass med Keflin 2 gram (tørrstoff) skal løses opp i 20 ml fysiologisk saltvann.

Hvor mange mg/ml inneholder denne oppløsningen ?

2 g = 2000 mg, $\frac{2000 \, mg}{20 \, ml} = 100 \frac{mg}{ml}$

Oppgave 18

Marevan tabletter finnes i styrken 2,5 mg pr.tablett. (Tablettene kan deles i to eller fire deler.)

a) Hvor mange tabletter er 12,5 mg ?

$\frac{12,5 mg}{2,5 \frac{mg}{tab}} = 5\, tab$.

b) Hvor mange tabletter 3,75 mg ?


$\frac{3,75 mg}{2,5 \frac{mg}{tab}} =1,5 \,tab$