En fundamental operasjon i aritmetikken. Ofte kalt "ganging". Når to faktorer multipliseres blir resultatet et produkt. Eks: 2 · 3 = 6. Produktet er 6. Notasjonen vi vanligvis bruker ved multiplikasjon er · eller x eller *. x er gammeldags og brukes svært lite. * brukes av og til i forbindelse med IKT.

Multiplikasjon med reelle tall er en kommutativ og assosiativ operasjon: ab = ba a(bc) = (ab)c