Innhold

Del 1

Oppgave 1

a)

$f(x)=x^2\cdot \cos(3x)\Rightarrow f'(x)=(x^2)'\cos(3x)+x^2(\cos(3x))'=2x\cos(3x)-3x^2\sin(3x)$

b)

1) Delvis integrasjon gir at $\int 5x\cdot e^{2x}\,dx=5\int x\cdot e^{2x}\,dx=5[\frac{1}{2}xe^{2x}]-\frac{5}{2}\int e^{2x}\,dx=\frac{5}{4}(2x-1)e^{2x}+C$


2) La $u=x^2-1$ så $du=2xdx$, og $\int \frac{6x}{x^2-1}\,dx=\int \frac{3}{u}\,du=3\ln|u|+C=3\ln(|x^2-1|)+C$


c)

Vi multipliserer med integrerende faktor $e^{\int -2\,dx}\,\,=e^{-2x}$ og får at $y'e^{-2x}-2e^{-2x}y=3e^{-2x}$ . Omskrivning av venstresida gir at $(ye^{-2x})'=3e^{-2x}$ . Integrasjon gir at $\int (ye^{-2x})'\,dx=ye^{-2x}=\int 3e^{-2x}\,dx=-\frac{3}{2}e^{-2x}+C$ . Multiplikasjon med $e^{2x}$ gir at $y=-\frac{3}{2}+Ce^{2x}$ . Startbetingelsen gir at $y(0)=2=C-\frac32$ , så $C=2+\frac32=\frac{7}{2}$ , og løsningen på startverdiproblemet blir $y=\frac{7}{2}e^{2x}-\frac32$

d)

1) $\frac12\left(\cos(u-v)+\cos(u+v)\right)=\frac12\left(\cos u \cos v +\sin u \sin v +\cos u \cos v -\sin u \sin v \right)=\cos u \cos v$


2) $(\cos x)^2=\cos x \cos x =\frac12 \left(\cos(x-x)+\cos(x+x)\right)=\frac12(1+\cos(2x))$ . Videre er $\int (\cos x)^2\,dx=\int \frac12 (1+\cos(2x))\,dx=\frac12\int 1\,dx+\int \frac12 \cos(2x)\,dx=\frac12 x+\frac14\sin(2x)+C$

e)

1) $\int_{-3}^2 f(x)\,dx=\int_{-3}^2 g'(x)\,dx= g(2)-g(-3)=28-6=22$


2) $f'(x)=g''(x)=h(x)$ , så $\int_{-3}^1 h(x)\,dx=\int_{-3}^1 f'(x)\,dx=f(1)-f(-3)=-2-0=-2$


Oppgave 2

a)

$\vec{AB} = [-3, 2, 2]$ og $\vec{AC} = [-2, -1, 6]$

$\vec{AB} \times \vec{AC} = [12+2,-(-18+4), 3+4]= [14, 14, 7]$

b)

Normalvektoren til planet som går gjennom punktene A, B og C er $\frac17[14, 14, 7] = [2, 2, 1]$

Et vilkårlig punkt i planet er $P=(x,y,z)$ .

$\vec{AP} \cdot \vec{n} = 0 , [x-3 , y-0, z+2] \cdot [2, 2, 1] = 0$

$\alpha: 2x + 2y + z - 4 = 0$

c)

Siden linjen står vinkelrett på $\alpha$ -planet kan vi bruke $[2, 2, 1]$ som retningsvektor for linjen $l$ . Linjen går gjennom $P = (5, 4, 4)$ . Man får da:

$[x,y,z] = [5, 4, 4] + t [2, 2, 1]$ som er ekvivalent med

$ n: \left [ x = 5+ 2t\\ y = 4 + 2t \\ z = 4 + t \right]$

I xz-planet er y = 0. Parameterfremstillingen for linjen gir da $t=-2$ . Innsatt for x og z gir det koordinatet $(1, 0, 2)$

d)

Et vilkårlig punkt Q på linjen l er gitt ved parameterfremstillingen for l. Man får:

$V_{ABCQ} = \frac16|(\vec{AB} \times \vec {AC}) \cdot \vec{AQ}|$


$\vec{AQ}= [5+2t-3, 4+2t-0, 4+t+2] = [2t+2, 2t+4, t+6]$ innsatt i likningen over gir det:


$V_{ABCQ} = \frac16|[14, 14, 7] \cdot [2t+2, 2t+4, t+6] | = \frac{21}{2}|t+2|$

e)

Volumet i pyramiden skal være 42. Innsatt svaret i d gir det $\frac{21}{2}|t+2| = 42$ som gir

$t + 2 = 4$ eller $t + 2 = -4$

$t = -6$ eller $t = 2$

Man får to løsninger, en "over", og en "under" alfa- planet. Man setter inn i parameterframstillingen for l og får:

$Q= ( 9, 8, 6)$ eller $Q = (-7, -8, - 2)$.

Del 2

Oppgave 3

a)

Karakteristisk ligning er $\lambda^2+\frac25\lambda+\frac{26}{25}=(\lambda+\frac15-i)(\lambda+\frac15+i)=0$. Generell løsning på differensialligninga blir derfor $y(x)=Ae^{(-\frac15-i)x}+Be^{(-\frac15+i)x} $. Eulers formel gir at $e^{-ix}=\cos x -i\sin x $ og $e^{ix}=\cos x +i\sin x $, så $y(x)=Ae^{(-\frac15-i)x}+Be^{(-\frac15+i)x}=Ae^{-\frac15x}(\cos x -i\sin x )+Be^{-\frac15 x}(\cos x +i\sin x )=e^{-0.2x}(C\sin x +D\cos x )$.


b)

$y(0)=5=C\sin 0 +D\cos 0 =D$ og $y(\frac{3\pi}{4})=0=e^{-0.2\cdot \frac{3\pi}{4}}(C\sin(\frac{3\pi}{4})+5\cos(\frac{3\pi}{4}))$. Eksponentialfunksjonen er positiv, så $C\sin(\frac{3\pi}{4})+5\cos(\frac{3\pi}{4})= C\frac{\sqrt{2}}{2}-5\frac{\sqrt{2}}{2}=0$. Altså er $C=5$, og $y(x)=e^{-0.2x}(C\sin x +D\cos x )=5e^{-0.2x}(\sin x +\cos x)$.

Oppgave 4

$f(x)=5e^{-0,2x}\cdot(\sin x +\cos x )$ der $x\in\langle 0,15\rangle $

a)

Grafen ser slik ut:

Graf1.png

Den deriverte er også med (stiplet) fordi den skal finnes i c).


b)

Nullpunkter

$f(x)=0$

$5e^{-0,2x}$

kan aldri bli null. Man får

$\sin x + \cos x =0 \\ \tan x = -1\\ x= \frac{3\pi}{4} + n \cdot \pi\\ x \in \Big(( \frac{3\pi}{4},0), (\frac{7\pi}{4},0),(\frac{11\pi}{4},0),(\frac{15\pi}{4},0),(\frac{19\pi}{4},0)\Big)$

Regner man om fra eksakte verdier til desimaltall, ser man at det stemmer med grafen i a).

c)

$\begin{align} f^{\prime}(x) &= 5(-0,2)e^{-0,2x} \cdot (\sin x + \cos x)+5e^{-0,2x} \cdot (\cos x -\sin x) \\ &= -e^{-0,2x} \cdot \sin x -e^{-0,2x} \cdot \cos x +5e^{-0,2x} \cdot \cos x - 5e^{-0,2x} \cdot \sin x \\ &= 4e^{-0,2x} \cdot \cos x - 6e^{-0,2x} \cdot \sin x \\ &=2e^{-0,2x} \cdot (2\cos x-3\sin x) \end{align}$

d)

Man har et toppunkt hver gang den deriverte skifter fortegn fra positiv til negativ. Ved å løse $2\cos(x)-3\sin(x) = 0$ og å tegne fortegnslinje, finner man at det er tilfelle for $x=0.59$ , $x=6.87$ og for $x= 13.15$ . Sett disse x-verdiene inn i funksjonsuttrykket og man får funksjonsverdien til toppunktene.

e)

$A= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt2$ Punktet $(1,1)$ ligger i første kvadrant. $\tan\phi = 1$

. Man får da:

$f(x)=5e^{-0,2x} \cdot \sqrt2\cdot \sin(x + \frac{\pi}{4}) = 5\sqrt2e^{-0,2x} \cdot \sin(x + \frac{\pi}{4})$

f)

$\sin(x + \frac{\pi}{4})$ varierer i verdi mellom $-1$ og $1$ , avhengig av $x$ . Derfor ligger $f(x)$ mellom $q$ og $p$, altså i området $\pm 5\sqrt{2}e^{-0,2x}$

4f.png

Oppgave 5

a)

Eksponentialfunksjonen er alltid positiv, så for å finne nullpunktene må vi løse ligningen $\sin x +\cos x =0$. Denne kan omskrives til $\frac{\sin x }{\cos x }=\tan x =-1$, så $x=\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4}+n\pi=\frac{3\pi}{4}+(n-1)\pi\approx 2.356+(n-1)\pi$

b)

Nullpunktene danner en aritmetisk progresjon på formen $a_n=a_1+(n-1)d$. Dersom $n=10$ er $x_{10}=2.356+9\pi\approx 30.63$, så vi må ha at $1\leq n\leq 9$. Altså er det $9$ nullpunkt i intervallet $x\in\langle 0,30\rangle$

c)

Toppunktene kan skrives $5e^{-0.2x}, 5e^{-0.2(x+2\pi)}, 5e^{-0.2(x+4\pi)}$, altså på formen $ak^n=5e^{-0.2x}(e^{-0.4\pi})^n$, der $a=5e^{-0.4x}=6.164$ og $n=0,1,2$. Det neste leddet i følgen blir dermed $6.164 (e^{-0.4\pi})^3\approx 0.142$.

d)

Vi får rekka $\sum_{n=0}^{\infty} 6.164(e^{-0.4\pi})^n$. Siden $|e^{-0.4\pi}|\approx 0.285<1$ vil rekka konvergere.


Summeformelen for geometriske rekker gir at $\sum_{n=0}^{\infty} 6.164(e^{-0.4\pi})^n\approx 6.164\lim_{n\to\infty}\frac{1-0.285^n}{1-0.285}\approx 8.62$

Oppgave 6

Alternativ I

a)

Siden $v=y'$ og $a=y''$ kan vi skrive ligningen $-b\cdot v-k\cdot y=m\cdot a$ som $-b\cdot y'-k\cdot y=m\cdot y''$ . Vi deler med $m$ og får at $y''+\frac{b}{m}y'+\frac{k}{m}y=0$


b)

Med $b=1$, $k=2.6$ og $m=2.5$ blir ligningen


$y^{\prime \prime}+\frac{1}{2.5}y'+\frac{2.6}{2.5}y=y^{\prime\prime}+\frac{2}{5}y'+\frac{26}{25}y=0$


Fra 3b) vet vi at løsningen på startverdiproblemet er $y(t)=5e^{-0.2t}(\sin t +\cos t )$

c)

$\sin(t)+\cos(t)$ er periodisk med periode $2\pi$ , og avstanden mellom nullpunktene er $\pi$ .


d)

Forholdet mellom to påfølgende maksimale utslag er $\frac{5e^{-0.2(t+2\pi)}}{5e^{-0.2t}}=e^{-0.4\pi}\approx 0.285$ , så det maksimale utslaget minker med $1-0.285=0.715=71.5\%$

Alternativ II

a)

La $S_n=\sum_{k=1}^n k$ . Vi grupperer tallene i par $\{1,n\}, \{2,n-1\},...$ . Det er $\frac{n}{2}$ slike par og summen i hvert par er $n+1$ , altså blir $S_n=\frac{n}{2}\cdot (n+1)=\frac{n(n+1)}{2}$


$S_8=\frac{8\cdot 9}{2}=36$

b)

Ved bruk av digitalt verktøy beregner vi at $s_{15}=14400$ og $s_{16}=18496$ , så vi behøver $16$ ledd for å overstige $15000$ .


c)

Induksjonssteg 1: $1=\frac{1^2\cdot 2^2}{4}$ , så formelen er riktig for $n=1$ .

Induksjonssteg 2: Anta at formelen er riktig for $n=k$ . Da er $s_k=\frac{k^2(k+1)^2}{4}$ , og $s_{k+1}=s_k+(k+1)^3=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3=(\frac{k^2}{4}+k+1)(k+1)^2=\frac{k^2+4k+4}{4}(k+1)^2=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$ , så formelen er riktig for $n=k+1$ . Det følger at formelen er riktig for alle naturlige tall.


d)

$(1+2+3+...+n)^2=(\frac{n(n+1)}{2})^2=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=1^3+2^3+3^3+...+n^3$