Sentralgrenseteoremet er fundamentalt i statistikkfaget.

Man har en populasjon med forventning μ og standardavvik $\sigma$ .

Man trekker ut n stikkprøver fra populasjonen.

Dersom n er stor vil sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet av stikkprøvene anta en tilnærmet normalfordeling med forventning μ og standardavvik $\frac{\sigma}{\sqrt n}$

(tilnærmingen blir bedre med økende n)