Trigonometrisk funksjon.

Sin-cos-tan.gif

For spisse vinkler kan tangens defineres som forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant. $\mathrm{tan} B = \frac ba$ . Tangens er også definert som $\mathrm{tan}B= \frac{ \mathrm{sin}B}{ \mathrm{cos}B}$ .