Vektorproduktet er en operasjon mellom to 3-dimensjonale vektorer som har nyttige anvendelser i blant annet areal- og volumberegninger og når vi skal finne normalvektorer til flater og plan i rommet. Merk at vektorproduktet slik det er definert ikke gir mening for annet enn 3- og 7-dimensjonale vektorer, der vi kun har fokus på det 3-dimensjonale tilfellet.

Innhold

Determinanter

$\begin{vmatrix}a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}\cdot a_{2,2} - a_{2,1} \cdot a_{1,2} \quad \quad $

Vektor004.png

Når man multipliserer diagonalt nedover mot høyre blir fortegnet positivt. Multiplikasjon diagonalt nedover mot venstre gir negativt fortegn.

$ \begin{vmatrix}1 & 4 & -2 \\5 & 3 & 6 \\2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ = -3 - 0 + 48 +20 + 0 + 12 = 77

Vi kom fram til dette på følgende måte: Vi utvider determinaten med to kolonner, slik at kolonne en og to repeteres etter kolonne tre.

Vektor011.png

$( 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 1 \cdot 6 \cdot 0) + (4 \cdot 6 \cdot 2 - 4 \cdot 5 \cdot(-1)) + ((-2) \cdot 5 \cdot 0 - (-2) \cdot 3 \cdot 2)= -3 -0+48+20+0+12=77 $

Definisjon av vektorprodukt (kryssprodukt)

Vi bruker notasjonen $\times$ for vektorprodukt. Lar vi $\vec{v_1}=(x_1,y_1,z_1)$ og $\vec{v_2}=(x_2,y_2,z_2)$ er


$\vec{v_1}\times \vec{v_2}=\left ( y_1z_2-y_2z_1), -(x_1z_2-x_2z_1), (x_1y_2-x_2y_1 \right )$


Definisjonen kan også skrives som en determinant som gjør den lettere å huske,


$\vec{v_1}\times\vec{v_2} = \left| \begin{array}{ccc}i & j & k \\x_1 & y_1 & z_1 \\x_2 & y_2 & z_2 \end{array} \right |$

Utvikler vi i første rad ser vi at determinanten blir


$\vec{v_1}\times\vec{v_2}= (y_1z_2-y_2z_1)i, -(x_2z_1-x_1z_2)j, (x_1y_2-x_2y_1)k$

.


Her tolker vi $i,j,k$ som enhetsvektorer langs x-,y- og z-aksen, og da ser vi at dette er i overensstemmelse med den første definisjonen.

Eksempel

$[1,2,3] x [2,2,0] = \begin{vmatrix}i & j & k \\1 & 2 & 3 \\2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = [0-6, 6-0, 2-4] =[-6, 6,-2] $


Vektor014.png


Merk at kryssproduktet ikke er kommutativt. Bruker vi definisjonen ser vi at


$\vec{v_2}\times \vec{v_1}=-\vec{v_1}\times \vec{v_2}$

Geometrisk tolkning

Geometrisk bilde av vektorproduktet

Vektorproduktet $\vec{v_1}\times \vec{v_2}$ er en ny vektor, si $\vec{v_3}$ , som står normalt (vinkelrett) på både $\vec{v_1}$ og $\vec{v_2}$ og har lengde $|\vec{v_1}||\vec{v_2}|\sin(\theta)$ der $\theta$ er den minste vinkelen mellom vektorene. Retningen til $\vec{v_3}$ følger høyrehåndsregelen, dvs. at dersom vi tilpasser et slags koordinatsystem slik at $\vec{v_1}$ følger x-aksen i positiv retning og $\vec{v_2}$ følger y-aksen i positiv retning, vil $\vec{v_3}$ peke i positiv retning langs z-aksen.

Absoluttverdien av vektorproduktet

Absoluttverdien


$|\vec{v_1}\times \vec{v_2}|$


er arealet til parallellogrammet utspent av vektorene. Bruker vi definisjonen kan vi vise at


$|\vec{v_1}\times \vec{v_2}|=|\vec{v_1}||\vec{v_2}|\sin(\theta)$


der $\theta$ er (den minste) vinkelen mellom vektorene. Da ser vi geometrisk at dette er likt arealet av parallellogrammet. For spesialtilfellet $\theta=\frac{\pi}{2}$ vil vektorene utspenne et rektangel, og da ser vi enkelt at arealtolkningen stemmer siden $\sin(\frac{\pi}{2})=1$ .

Eksempler

Beregning av vektorprodukt

Gitt vektorene $\vec{p}=(1,4,2)$ og $\vec{q}=(9,7,1)$ beregner vi vektorproduktet som følger:


$\vec{p}\times\vec{q}=(1,4,2)\times (9,7,1)=(4\cdot 1-7\cdot 2, -(1\cdot 1-9\cdot 2),1\cdot 7-9\cdot 4)=(-10,17,-29)$

Høyrehåndsregelen

Vi har vektoren $\vec{ v_1}$ og vektoren $\vec{v_2}$ . Vektorproduktet av de to vektorene vil være en vektor $\vec{v_3}$ som står vinkelrett på planet som inneholder vektoren $\vec{v_1}$ og vektoren $\vec{v_2}$ .

Dersom du bruker høyre hånd og holder pekefingren parallell med $\vec{v_1}$ , bøy langfingren slik at den er parallell med $\vec{v_2}$ og la tommelfingren stå rett ut fra hånden. Tommelen peker nå i samme retning som $\vec{v_3}$ . Regelen kalles høyrehåndsregelen.

Haand.gif

Regneregler

Vektorproduktet skrives $\vec{v_1}\times \vec{v_2}$ og kalles derfor ofte for kryssproduktet. Operasjoner er ikke kommutativ eller assosiativ. Følgende regneregler gjelder:


$\vec{v_1}\times \vec{v_1} = -( \vec{v_2} \times \vec{v_1}) \\ \\ (\vec{v_1} + \vec{v_2}) \times \vec{v_3} = (\vec{v_1} \times \vec{v_3}) + (\vec{v_2} \times \vec{v_3})\\ \\ (k\vec{v_1}) \times \vec{v_2} = \vec{v_1} \times (k\vec{v_2})= k(\vec{v_1} \times \vec{v_2})$

Når man tar skalarproduktet av to vektorer blir resultatet en skalar, eller et tall. Når man tar vektorproduktet blir resultatet en ny vektor. Lengden av denne vektoren er gitt ved:

$|\vec{v_1} \times \vec{v_2}| = |\vec{v_1}| \cdot |\vec{v_2}|\cdot \sin \phi, \quad \phi \in [0^{\circ},180^{\circ}]$ .

Bruksområder

Vektorproduktet brukes til å beskrive fenomener i fysikken og det kan også brukes til å regne ut arealer og volumer, samt til å bestemme et plans normalvektor. Eksempelvis har vi at:

Arealet at parallellogram

utspent av vektorene $\vec{v_1}$ og $\vec{v_2}$ er gitt ved $A = |\vec{v_1} \times \vec{v_2}|$

Vektor013.png Vektor012.png


Vektorene[-1, 4,0] og[2,2,0] ligger begge i xy planet og utspenner et parallellogram med areal 10, se figur til venstre. Ved å ta kryssproduktet får man vektoren [0, 0, 10] som jo er parallel med Z aksen, normalt på de to vektorene i xy planet. Denne vektoren har lengde 10, som jo er sammenfallende med arealet av parallellogrammet.

Arealet av en trekant

utspent av vektorene $\vec{v_1}$ og $\vec{v_2}$ er gitt ved $A = \frac 12\cdot|\vec{v_1} \times \vec{v_2}|$

Vektor005.pngVolumet av en trekantet pyramide

bestemt av vektorene $\vec{v_1}$ , $\vec{v_2}$ og $\vec{v_3}$ er gitt ved $V= \frac 16 \cdot|(\vec{v_1}\times \vec{v_2})\cdot \vec{v_3}|$

Vektor007.png

Volumet av en firkantet pyramide

bestemt av vektorene $\vec{v_1}$ , $\vec{v_2}$ og $\vec{v_3}$ er gitt ved $V= \frac 13 \cdot |(\vec{v_1} \times \vec{ v_2})\cdot \vec{v_3}|$

Vektor009.png Vektor010.png

Volumet av et parallellepiped

bestemt av vektorene $\vec{v_1}$ , $\vec{v_2}$ og $\vec{v_3}$ er gitt ved $V = |(\vec{v_1}\times \vec {v_2})\cdot \vec{v_3}|$