Innhold

Del 1

Oppgave 1

a)

$27.2 \; mm - 19.6 \; mm = 7.6 \; mm$

Det falt 7.2 millimeter mer nedbør i Eik enn i Fister.

b)

Tafjord (Varmest): $9.3^{\circ}$

Svanvik (Kaldest): $33.1^{\circ}$


Mellom varmeste og kaldeste temperatur skiller det seg

$9.3^{\circ} - (-33.1^{\circ}) = 42.4^{\circ}$

Oppgave 2

a)

Måke nr. 1: $2.90 \; hg$

Måke nr. 2: $350 \; g = 3.50 \; hg$

Måke nr. 3 og nr. 4: $0.401 \; kg = 4.01 \; hg$

De fire måkene veier til sammen

$2.90\; hg + 3.50 \; hg + 4.01 \; hg + 4.01 \; hg = 14.42 \; hg$


b)

Fiskemåkepar i Norge: $135\; 000$

Fiskemåkepar i Europa: $x$

Vi lar antall fiskemåkepar i Europa være $x$. Videre vet vi at det er $135\; 000$ fiskemåkepar i Norge og at disse utgjør omtrent $25\; \%$ av fiskemåkeparene i Europa. Dermed kan vi sette opp følgende likning og løse for $x$:

$\frac{135\; 000}{x} = 25\; \%$

Vi skal løse dette forhånd og gjenkjenner at $25\; \% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.

$\frac{135\; 000}{x} = \frac{1}{4}$

$x = 4 \cdot 135\; 000 = 540\; 000$

Det er omtrent $540\; 000$ fiskemåkepar i Europa.

Oppgave 3

Totalt: $80$

Tohjulsdrevet: $48$

Firehjulsdrevet: $80 - 48 = 32$

a)

$\frac{32}{80} = \frac{32:16}{80:16} = \frac{2}{5} = 40\; \%$

$40\; \%$ av bilene på parkeringsplassen er firehjulsdrevne.

b)

$60\; \%$ av bilene bruker diesel. Det vil si $60\; \% \cdot 80 = \frac{60}{100} \cdot 80 = \frac{4800}{100} = 48$.

$\frac{3}{8}$ av bilene bruker bensin. Det vil si $\frac{3}{8} \cdot 80 = 30$.

De resterende bilene er hybridbiler. Altså $80 - 48 - 30 = 2$ hybridbiler.

c)

$575 / 50 = 11.50\; kr/L$

Dette samsvarer med den oppgitte pumpeprisen på diesel. Dermed ble det fylt diesel på denne bilen.

Oppgave 4

a)

Målestokken $1:50 \; 000$ forteller oss at $1\; cm$ på kartet er $50\; 000 \; cm$ i virkeligheten. Vi vet at Linda går $3\; km$. Siden vi skal finne ut hvor langt dette er på selve kartet, bør vi regne om til $cm$.

$3\; km = 3\; 000\; m = 300\; 000\; cm$

Vi finner forholdet:

$\frac{Kart}{Virkelighet} = \frac{1\; cm}{50\; 000\; cm} =\frac{1}{50\; 000}$

Dermed finner vi ut hvor mye $3\; km$ tilsvarer på kartet ved å gange $300\; 000\; cm$ med forholdstallet.

$\frac{1}{50\; 000} \cdot 300\; 000\; cm = 6\; cm$

Strekningen på $3\; km$ utgjør $6\; cm$ på artet.

b)

$x^2 = (4\; cm)^2 + (3\; cm)^2$

$x = \sqrt{4^2 \; cm^2 + 3^2 \; cm^2} = \sqrt{16\; cm^2 + 9\; cm^2} = \sqrt{25\; cm^2} = 5\; cm$

Luftlinjen mellom Nøstetorget og Byparken på kartet er $5\; cm$.

Dette er i virkeligheten lik

$5\; cm \cdot 50\; 000 = 250\; 000\; cm = 2\; 500\; m = 2.5\; km$