Innhold

Oppgave 1.

a)

U18-del2-1a.png

Brukte Excel til å lage et stolpediagram. Et sektordiagram ville også passet.

b)

Bruker Excel til å finne median og gjennomsnitt:

U18-del2-1b.png

Med formler:

U18-del2-1b2.png

Medianen er 21107 besøkende. Gjennomsnittet er 30377,4 besøkende.

c)

Det var mange flere besøkende på filmen "Den 12. mann" enn på de andre filmene. Dette besøkstallet drar derfor opp gjennomsnittet. De fire andre filmene hadde ganske like besøkstall, så medianen er derfor mye lavere enn gjennomsnittet.

Oppgave 2.

a)

Det er 4 km fra roklubben til øya. Dette ser man på y-aksen.

b)

Hele turen tok 100 minutter, det vil si 1 timer og 40 minutter (siden 1 time = 60 minutter). Dette ser man på x-aksen.

Klokken var 10.30 da de startet turen og turen varte i 1 time og 40 minutter, så klokken var 12.10 da de som tilbake til roklubben.

c)

Avstanden fra øya til roklubben er 4 km (se oppgave a).

Tiden de brukte fra øya til rokluben er 100 min - 60 min = 40 min. Dette ser man på x-aksen.

Gjør om minutter til timer: $\frac{40 min}{60 min/t}=\frac{2}{3} t$

Gjennomsnittsfarten $v$ er strekning delt på tid.

$v=\frac{4 km}{ \frac{2}{3} t } = 6 km/t$

Gjennomsnittsfarten til Eva og Peter fra øya til roklubben er 6 km/t.

Oppgave 3.

a)

Sum til fullpris er $899 + 298 =1197$ kroner

20% av 1197 er: $\frac{20 \cdot 1197}{100} = 239,40 $ kroner.

Trekker det fra fullpris og får 1197 kr. - 239,40 kr = 957,60 kroner.

Han må betale kr 958 etter rabatten.

Dersom man får 20% rabatt betaler man 80% av prisen. Det er det samme som å gange 0,8 med den fulle prisen:

Rabbatert pris: $0,8( 899 kr + 298 kr) = 957,60 $

b)

$P(X=2) = 0,90 \cdot 0,90 = 0,81$

Sannsynligheten for at Adam scorer på to straffekast etter hverandre er 0,81, det vil si 81%.

c)

Formel for volum av en kule er: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Formel for omkrets av en sirkel er: $O = 2 \pi r$. Dermed er $r = \frac{O}{2 \pi}$.

Radius til basketballen er: $r = \frac{74,5 cm}{2 \pi} = 11,86 cm$

Volumet av basketballen er: $V = \frac{4}{3} \pi (11,86 cm)^3 = 6987,8 cm^3 \approx 7000 cm^3 = 7 L$Oppgave 8.

Oppgave 9: